header-1

تخصص ما

»اتوماسیون صنعتی شریف« با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و بکارگیری دانش روزآمد در طراحی و ارائه راهکارهای نوآورانه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق پیشگام بوده است . همچنین با تمرکز بر راهکارهای بهبود مستمر فضای درونی و پیرامونی کسب و کار ، همواره پشتیبان انگیزه های سازنده همکاران ، مشوق روابط سالم با رقبا و پایبندی به ارزشهای والی اجتماعی بوده است . تامین تجهیزات فنی مهندسی مورد نیاز صنایع مختلف در زمینه برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ، با رعایت باالترین استانداردهای کیفی در تمامی زمینه های حساس و دشوار ، در تمامی سالهای فعالیت همواره مدنظر »اتوماسیون صنعتی شریف« بوده و این امر
سبب جلب رضایت مشتریان در استفاده از محصوالت و خدمات شده است .تامین کنندگان داخلی و خارجی نیز در کلیه تعامالت خود ، »اتوماسیون صنعتی شریف« را شریکی امین و حرفه ای می دانند و این اطمینان روز به روز بر قدرت تصمیم گیریهای تجاری
و بازرگانی می افزاید . نیازسنجی ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و حضور در پروژه های بهینه سازی سامانه های الکترونیکی موجود در صنعت جهت افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده ، گسترش روابط حرفه ای با مشتریان و توجه به ارزش های مطلوب آنها به
عنوان اهداف اصلی »اتوماسیون صنعتی شریف« برشمرده می شود . در حال حاضر این شرکت بابهره گیری از کادر فروش، فنی، تعمیرات ، سرویس رفع عیب ، SSE( به معنی ارائه علوم و خدمات مهندسی در زمینه های مختلف صنعتی می باشد.(، آموزش و اجرای پروژه ؛
خدمات خود را به مصرف کنندگان در صنایع مختلف ارئه می نماید .حضور مستمر در عرصه های مختلف مشاوره ، تامین ، اجرا و نگهداری از سامانه های فنی و مهندسی صنایعی از قبیل : نفت ، گاز ، پتروشیمی ،صنایع فلزی ،خودروسازی، قطعه سازی،صنایع ماشین سازی و دستگاهها، سیم و کابل ، انرژی ، سیمان ، نساجی ،صنایع الستیک ، شیشه ، چوب و کاغذ ، موادغذایی ، صنایع دارویی ، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای ،»اتوماسیون صنعتی شریف« را همراهی مطمئن و توانمند و شریکی قابل اتکا برای مهندسان ،سرمایه گذاران و فعاالن صنعتی معرفی کرده است .